เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  14  คน


ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทําข้อมูล PSIS ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562

เรียน  ผู้ใช้งานระบบ PSIS

เรื่อง  การจัดทําข้อมูล PSIS ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562

โปรดอ่านขั้นตอนการดำเนินการโดยละเอียด ก่อนดำเนินการในระบบPSIS

1) เดือนเมษายน 2562 ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

     1.1 ) หากมีนักเรียนลาออก ให้ดำเนินการนำออกจากระบบก่อน (เมนูนักเรียน>ลาออก/เลื่อนชั้น/พักการเรียน)

     1.2 ) ร.ร.นำนักเรียนที่จบการศึกษา ทำสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อ.3ป.6ม.3ม.6

2) เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการตามตัวอย่างด้านล่าง

           - ม.5 ขึ้น ม.6

           - ม.4 ขึ้น ม.5

           - ม.4 (ว่าง) รอดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2562

           - ม.2 ขึ้น ม.3

           - ม.1 ขึ้น ม.2

           - ม.1 (ว่าง) รอดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2562

           - ป.5 ขึ้น ป.6

           - ป.4 ขึ้น ป.5

           - ป.3 ขึ้น ป.4

           - ป.2 ขึ้น ป.3

           - ป.1 ขึ้น ป.2

           - ป.1 (ว่าง) รอดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2562

           - อ.2 ขึ้น อ.3

           - อ.1 ขึ้น อ.2

           - อ.1 (ว่าง) รอดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2562

** หมายเหตุ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2562 จะเบิกเงินอุดหนุนเท่ากับเดือนมีนาคม 2562

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ผู้ดูแลระบบ)

 

เชื่อมโยงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS   

                 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป โดยระบบจะแสดงการแจ้งเตือนจำนวนและรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตไม่ถูกต้องตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด (เรื่องแจ้งเตือนหน้าหลัก) และหากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าวเป็นครูประจำชั้นจะส่งผลให้ทางโรงเรียนไม่สามารถพิมพ์รายงานประจำเดือนได้

                   ดังนั้น ขอให้โรงเรียนดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 เพื่อมิให้มีผลกระทบกับการขอรับเงินอุดหนุน

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ที่นี่

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ผู้ดูแลระบบ

 

อีเมล์ในการติดต่อสอบถามระบบ PSIS

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS
                  
                 แจ้งการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ PSIS  ได้ที่อีเมล์ psis.opec@gmail.com 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้ดูแลระบบ