เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  27  คน


ข่าวประชาสัมพันธ์

การยื่นขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน   โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค
ขยายเวลาการยื่นขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับโรงเรียนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยโรงเรียนสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุนในระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (
PSIS) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 8 กันยายน 2563 หากเกินระยะเวลาที่กำหนด โรงเรียนจะไม่สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าวได้ และพิมพ์รายงาน อว.สช. 1, อว.สช. 2, อว.สช. 5 และอว.สช. 6/1, 6/2 
ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 และส่งให้ศธจ./สช.จังหวัด/สช. ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

เชื่อมโยงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS   

                 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป โดยระบบจะแสดงการแจ้งเตือนจำนวนและรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตไม่ถูกต้องตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด (เรื่องแจ้งเตือนหน้าหลัก) และหากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าวเป็นครูประจำชั้นจะส่งผลให้ทางโรงเรียนไม่สามารถพิมพ์รายงานประจำเดือนได้

                   ดังนั้น ขอให้โรงเรียนดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 เพื่อมิให้มีผลกระทบกับการขอรับเงินอุดหนุน

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ที่นี่

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ผู้ดูแลระบบ

 

อีเมล์ในการติดต่อสอบถามระบบ PSIS

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS   

แจ้งการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ PSIS ได้ที่อีเมล์ psis.opec@gmail.com


    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

          ผู้ดูแลระบบ