เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  15  คน


ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรียน โรงเรียนในกรุงเทพฯ/ศึกษาธิการจังหวัด/สช.จังหวัด
  สช.ขอแจ้งหนังสือขยายเวลาการยื่นขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยขยายเวลาการกรอกข้อมูลนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562  ซึ่งระบบจะปิดการดำเนินงาน หากเลยระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนฯ  โดยโรงเรียนสามารถพิมพ์รายงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งให้ สช. / ศธจ. / สช. จังหวัด  ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
  อนึ่ง ศธจ./สช.จังหวัด พิมพ์ อว.สช.3 หรือ อว.สช.4 ส่ง สช. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ขยายเวลายื่นขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน โรงเรียนในกรุงเทพฯ / ศึกษาธิการจังหวัด / สช.จังหวัด

ตามที่ สช.ได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนยื่นขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นั้น ขณะนี้ มีโรงเรียนแจ้งว่ากรอกข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุนฯ ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด สช. จึงขยายเวลาการกรอกข้อมูลนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดยโรงเรียนสามารถพิมพ์รายงาน อว.สช. 1, อว.สช. 2, อว.สช. 5 และอว.สช. 6/1, 6/2 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  เพื่อส่งให้ สช. / ศธจ. / สช. จังหวัด  ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ หนังสือแจ้งการขยายเวลายื่นขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันอยู่ระหว่างดำเนินการ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

การขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน    โรงเรียนในกรุงเทพฯ/ศธจ./สช.จังหวัด
            ขอให้โรงเรียนที่จะขอรับการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนทุพโภชนาการและนักเรียนขาดแคลน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งโรงเรียนสามารถพิมพ์ อว.สช. 1, อว.สช. 2, อว.สช. 5 และอว.สช. 6/1, 6/2 ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2562
คลิกเพื่ออ่าน   การกรอกข้อมูลนักเรียนขาดแคลนค่าอาหารกลางวัน
คลิกเพื่ออ่าน   การขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
คลิกเพื่ออ่าน   ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีเลขประชาชนไม่ถูกต้อง
คลิกเพื่ออ่าน   ระยะเวลาในการจัดทำข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562
คลิกเพื่ออ่าน   เชื่อมโยงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
คลิกเพื่ออ่าน   อีเมล์ในการติดต่อสอบถามระบบ PSIS