เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  43  คน


ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผอ.สช.จังหวัด/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนใน กทม.  

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอยู่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน ดังต่อไปนี้ 
1. (ศึกษาธิการจังหวัด/ผอ.สช.จังหวัด) แจ้งโรงเรียนให้สามารถจัดส่งใบสำคัญรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (อน.4) ...  >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<
2. (ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนใน กทม.) จัดส่งใบสำคัญรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (อน.4) ...   >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ผู้ดูแลระบบ

การจัดทำข้อมูลในระบบ PSIS ของปีการศึกษา 2563

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS   

ขอให้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลในระบบ PSIS ของปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. สำร็จการศึกษา >> จำหน่าย/ลาออก >> เลื่อนชั้น ดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 30 เมษายน 2563
2. รับนักเรียนรับล่วงหน้ำ (เฉพาะนักเรียนใหม่เท่านั้น) ดำเนินการตั้งแต่ 16 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
3. รับนักเรียนเข้าเรียนตามปกติ ดำเนินการตั้งแต่ พฤษภาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ผู้ดูแลระบบ

แจ้งการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน (ล่วงหน้า)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่ผ่านระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) ในวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม ส่งผลให้บางโรงเรียนที่มีจำนวนมากบันทึกข้อมูลนักเรียนเข้าระบบไม่ทัน ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) ให้มีระบบรับสมัครนักเรียน (ล่วงหน้า) ทั้งนี้โรงเรียนสามารถบันทึกข้อมูลนักเรียนเข้าระบบไว้ก่อนได้ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายงานประจำเดือน อน.4 อน.5 และ อน.6

ดังนั้น ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน จึงได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้
1. ระบบรับสมัครเข้าเรียน (ล่วงหน้า) เปิดให้บันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน
2. กรณีที่โรงเรียนมีการบันทึกข้อมูลรับสมัครเข้าเรียน (ล่วงหน้า) ให้โรงเรียนรับนักเรียนจากการสมัครเข้าเรียน (ล่วงหน้า)
    ที่เมนู รับเข้าเรียน => รับนักเรียนจากการสมัครเข้าเรียน (ล่วงหน้า) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป เพื่อนักเรียนดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน
3.กรณีที่โรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียนปกติ
    ที่เมนู "รับเข้าเรียน => รับเข้าเรียนปกติ/รับจากพักการเรียน/รับจากไปโครงการ/รับจากการย้ายโรงเรียน/รับเข้าเรียนจากสำเร็จการศึกษา"
    ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป เพื่อนักเรียนดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ผู้ดูแลระบบ
คลิกเพื่ออ่าน   เชื่อมโยงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
คลิกเพื่ออ่าน   อีเมล์ในการติดต่อสอบถามระบบ PSIS