เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  556  คน


ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการดำเนินการจัดทำข้อมูลในระบบ PSIS และ REGIS

เรียนผู้ใช้ระบบ PSIS และ REGIS
ขอให้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลในระบบ ดังนี้ 

สำหรับโรงเรียนที่มีระดับชั้น ม.6 (ให้ดำเนินการในระบบงานทะเบียน คลิกที่ลิ้ง ==> https://regis.opec.go.th)

ระหว่างวันที่ เมษายน 2564 - 23 เมษายน 2564

1. ดำเนินการบันทึกผลการเรียน และสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6

2. ส่งผลการเรียน GPAX ให้ สช.ส่วนกลาง

..........................................................................

สำหรับทุกโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2564 7 พฤษภาคม 2564 (สามารถดำเนินการได้ทั้ง PSIS และ REGIS)

1.ดำเนินการสำเร็จการศึกษาระดับชั้น อ.3, ป.6 และ ม.3

2.ดำเนินการจำหน่ายนักเรียน หรือ บันทึกลาออกนักเรียน

3.เลื่อนชั้นเรียนให้ครบทุกชั้น ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

..........................................................................

สำหรับทุกโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 30 พฤษภาคม 2564 (สามารถดำเนินการได้ทั้ง PSIS และ REGIS)

1.ดำเนินการรับนักเรียนใหม่ หรือ รับนักเรียนจากการรับล่วงหน้า (ระหว่างนี้สามารถบันทึกรับล่วงหน้าได้ตั้งแต่ปัจจุบัน - 7 พฤษภาคม)

เชื่อมโยงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS   

                 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป โดยระบบจะแสดงการแจ้งเตือนจำนวนและรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตไม่ถูกต้องตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด (เรื่องแจ้งเตือนหน้าหลัก) และหากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าวเป็นครูประจำชั้นจะส่งผลให้ทางโรงเรียนไม่สามารถพิมพ์รายงานประจำเดือนได้

                   ดังนั้น ขอให้โรงเรียนดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 เพื่อมิให้มีผลกระทบกับการขอรับเงินอุดหนุน

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ที่นี่

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ผู้ดูแลระบบ

 

อีเมล์ในการติดต่อสอบถามระบบ PSIS

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS   

แจ้งการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ PSIS ได้ที่อีเมล์ psis2@opec.go.th


    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

          ผู้ดูแลระบบ