เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  41  คน


ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันช่วงเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
ผู้ดูแลระบบ

เชื่อมโยงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS   

                 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป โดยระบบจะแสดงการแจ้งเตือนจำนวนและรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตไม่ถูกต้องตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด (เรื่องแจ้งเตือนหน้าหลัก) และหากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าวเป็นครูประจำชั้นจะส่งผลให้ทางโรงเรียนไม่สามารถพิมพ์รายงานประจำเดือนได้

                   ดังนั้น ขอให้โรงเรียนดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 เพื่อมิให้มีผลกระทบกับการขอรับเงินอุดหนุน

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ที่นี่

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ผู้ดูแลระบบ

 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2563

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2563 เบิกเท่ากับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในเดือนมีนาคม 2563
2. ระบบจะประมวลผลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เพื่อออกรายงาน อน. 1 อน.2 และ อน.3 โดยโรงเรียนนำส่ง สช./ศธจ./สช. จังหวัด ภายใน 20 สิงหาคม 2563
3. ให้โรงเรียนนำเข้าข้อมูลนักเรียนครูให้ครบถ้วนก่อนวันที่ 25 กรกฎาคม 2563
4. ให้ สช./ศธจ./สช. จังหวัด ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนที่เรื่องแจ้งเตือนในระบบ ให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 25 กรกฎาคม 2563


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ผู้ดูแลระบบ
คลิกเพื่ออ่าน   อีเมล์ในการติดต่อสอบถามระบบ PSIS