เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  12  คน


ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดใช้งานการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระบบ PSIS

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS   

                 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป โดยระบบจะแสดงการแจ้งเตือนจำนวนและรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตไม่ถูกต้องตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด (เรื่องแจ้งเตือนหน้าหลัก) และหากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าวเป็นครูประจำชั้น จะส่งผลให้ทางโรงเรียนไม่สามารถพิมพ์รายงานประจำเดือนได้

ดังนั้น ขอให้โรงเรียนดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 จึงขอให้ท่านเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อมิให้มีผลกระทบกับการขอรับเงินอุดหนุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ผู้ดูแลระบบ

อีเมล์ในการติดต่อสอบถามระบบ PSIS

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS
                  
                 แจ้งการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ PSIS  ได้ที่อีเมล์ [email protected] 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้ดูแลระบบ