เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  8  คน


แจ้งการดำเนินการจัดทำข้อมูลในระบบ PSIS เรื่อง อายุเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

นักเรียนที่มีอายุย่างปีที่ 7 จะต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 17 และ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 4 มาตรา 13 และ มาตรา 15  
หากต้องการให้เรียนชั้นอนุบาลตามเดิมโรงเรียนสามารถทำได้แต่นักเรียนจะไม่ได้รับเงินอุดหนุน
หากต้องการเลื่อนชั้นขึ้นเป็นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้โรงเรียนดำเนินการเลื่อนชั้น ที่เมนู แจ้งเตือน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ดูแลระบบ


เชื่อมโยงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS   

                 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป โดยระบบจะแสดงการแจ้งเตือนจำนวนและรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตไม่ถูกต้องตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด (เรื่องแจ้งเตือนหน้าหลัก) และหากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าวเป็นครูประจำชั้นหรือผู้อำนวยการจะส่งผลให้ทางโรงเรียนไม่สามารถพิมพ์รายงานประจำเดือนได้

                   ดังนั้น ขอให้โรงเรียนดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 เพื่อมิให้มีผลกระทบกับการขอรับเงินอุดหนุน

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ที่นี่

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ผู้ดูแลระบบ

 

อีเมล์ในการติดต่อสอบถามระบบ PSIS

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS   

แจ้งการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ PSIS ได้ที่อีเมล์ psis2@opec.go.th


    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

          ผู้ดูแลระบบ