เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  5  คน


ข่าวประชาสัมพันธ์

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี และเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เรียน   เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด / เจ้าหน้าที่ สช. จังหวัด / โรงเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน

                การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี และเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ตามจำนวนนักเรียนที่เรียนอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561  ให้ดำเนินการในระบบ PSIS ดังนี้

            โรงเรียน

1.       เมนู “ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน” หัวข้อ “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา”  ให้เลือก เงินอุดหนุนที่โรงเรียนประสงค์ขอรับ

2.       ให้พิมพ์ คำขอรับเงินอุดหนุน  ใบสำคัญรับเงิน  แบบเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินที่ขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (อร.2, 2/1) และคำขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) (นม.1)  จากเมนู “รายงานเงินอุดหนุนสถานศึกษา”   นำส่งที่ สช. / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 

เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด/เจ้าหน้าที่ สช. จังหวัด

ระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี และเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง  เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้โรงเรียนตั้งใหม่ที่ขอรับเงินอุดหนุนหรือโรงเรียนที่เข้ารับอุดหนุนปีแรก

เรียน  เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด/สช.จังหวัด

 

           การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้โรงเรียนตั้งใหม่ที่ขอรับเงินอุดหนุนหรือโรงเรียนที่เข้ารับอุดหนุนเป็นปีแรกในปีการศึกษา   ให้ดำเนินการดังนี้

                                1. ให้เลื่อนรับเอกสาร (อน.4) เดือนมิถุนายน 2561 ในระบบ psis ไปเดือนกรกฎาคม 2561  เพราะโรงเรียนตั้งใหม่ต้องผ่านการยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา 2561 และศธจ./สช. จังหวัดตรวจสอบจำนวนนักเรียนเรียบร้อยแล้วจึงจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน

                                2. โรงเรียนมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 (ระเบียบฯ ข้อ 14(14)) แต่เนื่องจากโรงเรียนจะไม่มี อน.4 เดือนพฤษภาคม ในระบบ จึงให้เบิกเดือนพฤษภาคม 2561 เท่ากับจำนวนนักเรียน ของเดือนมิถุนายน 2561  โดยใช้ใบสำคัญรับเงิน (อน.4) ของเดือนมิถุนายนแก้ไขเป็นเดือนพฤษภาคม 2561 และเซ็นต์ชื่อกำกับในส่วนที่แก้ไขเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย            

                ส่วนการดำเนินการในระบบ psis ในเดือนกรกฎาคม 2561  ศธจ./สช.จังหวัด จะรับเอกสารของโรงเรียนตั้งใหม่ 2 รายการ คือ  เดือนมิถุนายน 2561 ที่เลื่อนมา และเดือนกรกฎาคม 2561 ส่วนเดือนพฤษภาคมให้เพิ่มจำนวนนักเรียนที่ขอเบิกรวมกับเดือนมิถุนายนที่เลื่อนมา โดยดำเนินการ ดังนี้ 

                           - เมื่อรับเอกสารของโรงเรียนเดือนมิถุนายนที่เลื่อนมาเรียบร้อยแล้ว >> ไปที่เมนูตรวจสอบการเบิกจ่าย >> เลือกโรงเรียน >> ตรวจสอบ >> แก้ไขบัญชีการเบิกจ่าย(รวมจำนวนนักเรียนที่ขอเบิกเดือนพฤษภาคม+มิถุนายน) >> บันทึก 

                                 3. ให้ ศธจ./สช.จังหวัด ขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนตั้งใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 มาพร้อมกับการขอรับเงินอุดหนุนเดือนกรกฎาคม 2561 พร้อมกับแจ้งรายละเอียดการเบิกจ่าย ชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน ในหนังสือนำส่ง สช.ด้วย


ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน

เรียน  อาจารย์ทุกท่าน

         ถ้าโรงเรียนของท่านปรากฏนักเรียนซ้ำซ้อน ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

- ให้ตรวจสอบเป็นนักเรียนในโรงเรียนของท่านหรือไม่

- ถ้าไม่ใช่หรือเป็นนักเรียนที่อาจจะลาออก หรือขาดเรียน โดยท่านอาจจะไม่ดำเนินการนำนักเรียนออกจากระบบ และนักเรียนอาจจะไปสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่น จึงทำให้เกิดการซ้ำซ้อน โดยท่านจะต้องไป ปฏิเสธนักเรียนคนนั้น

- ถ้าเป็นนักเรียนของท่าน โดยการตรวจสอบว่านักเรียนยังเรียนอยู่ หรือยังมิได้ลาออก ให้ท่านไป ยืนยันนักเรียน ผู้นั้น

- ถ้า ยืนยันแล้ว นักเรียนยังคงอยู่ที่การซ้ำซ้อน แสดงว่าอีกโรงเรียนยังมิได้ดำเนินการใด ๆ ขอให้ท่านนำหลักฐานของนักเรียนมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโรงเรียนในเขตของท่านเพื่อทำการ การตรวจสอบและดำเนินการให้กับโรงเรียนของท่าน

       ทั้งนี้ นักเรียนซ้ำซ้อนมีผลต่อการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนท่าน โดยให้ดำเนินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ เพราะถ้าดำเนินการไม่ทันจะมีผลต่อจำนวนนักเรียนที่จะขอรับเงินอุดหนุนประจำเดือนมิถุนายน 2561 และก็จะมีผลต่อไปจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษานี้ด้วย

คลิกเพื่ออ่าน   แจ้งเปลี่ยนอีเมล์ในการติดต่อ-สอบถามระบบ PSIS