เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  36  คน


ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนอีเมล์ในการติดต่อ-สอบถามระบบ PSIS

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS
                  
                 แจ้งเปลี่ยนอีเมล์การติดต่อ-สอบถามเกี่ยวกับระบบ PSIS จากเดิมอีเมล์ psis.opec@hotmail.com มาเป็น psis.opec@gmail.com เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและรองรับพื้นที่การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น  โดยเริ่มการใช้งานตั้งแต่ที่ 12 กรฎาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้ดูแลระบบ


แจ้งผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) รุ่นปรับปรุง พ.ศ.2559

• แจ้งยกเลิกผู้ใช้งานระบบ PSIS ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้) 

•  ขอความร่วมมือลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) สำหรับศึกษาธิการจังหวัด (ยกเว้นเขตกรุงเทพมหานคร และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้)

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบศึกษาธิการจังหวัด (MS Word) (ยกเว้นเขตกรุงเทพมหานคร และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้) ดาวน์โหลด

หมายเหตุ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

หนังสือด่วนที่สุด ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560

สามารถดูรายละเอียด โดยดาวน์โหลด ตามลิงค์ข้างล่างนี้